Vann kan bli en mangelvare

Vann er grunnlag for alt liv, men er snart en mangelvare. Verden er i en global vannkrise. Kampen om ferskvann kan bli en av de største kildene til konflikt i årene som kommer.

Verdifullt vann

Verdifullt vann

De siste hundre årene har verdens befolkning blitt tredoblet. I samme periode har verdens vannforbruk blitt seksdoblet. Vann er ingen uendelig ressurs. Hver eneste dag har verdens befolkning et forbruk av ferskvann som tilsvarer det dobbelte av hva som til enhver tid finnes i alle jordas elver. Spesielt kritisk er det for dem som er avhengig av grunnvann.

FN anslår at 1,1 milliarder mennesker på kloden er uten tilstrekkelig drikkevann og 2,6 milliarder mennesker uten sanitært ferskvann. Dårlig, eller helt manglende vannforsyning, berører hver dag milliarder av mennesker over hele kloden, og blir ansett som en global utfordring som hindrer utvikling og fred i store regioner. 80 prosent av all sykdom i verden skyldes mangelen på rent vann og dårlige sanitære forhold. Det er alltid de fattigste som rammes hardest. Hvert år dør over to millioner mennesker, de fleste barn, av sykdommer forårsaket av dårlig vann- og sanitærforhold.

FN har derfor i sin tusenårserklæring gjort vann til et av dette århundrets prioriterte utviklingsmål. Det går ut på at andelen mennesker som ikke har adgang til rent drikkevann skal halveres innen 2015. Den tidligere japanske statsministeren og haikudikteren Ryutaro Hashimoto kaller det 20. århundre for vannets århundre.

Verdifullt vann

98 prosent av vannet på kloden er saltvann. Kun noen få prosent av vannet i verden er ferskvann og mye av dette er bundet opp. Allerede i dag har en tredjedel av verdens befolkning et overforbruk av vann, det vil si at de bruker mer ferskvann enn det naturen klarer å bringe tilbake hvert år. I dag bruker menneskene over 55 prosent av alt vann som er tilgjenglig i elver, innsjøer og grunnvann. I 2025 vil tallet være over 70 prosent hvis man kun tar høyde for befolkningsvekst alene. I tillegg kommer stigning i forbruk og økt jordbruk.

Dette er bakgrunnen for kampanjen «Våre vannavtrykk» som lanseres globalt i 2009. Bak kampanjen står organisasjonen Water Footprint Network. Initiativtager er professor Arjen Hoekstra i Unesco. Han er også medforfatter av den ferske boken «Globalization of water: Sharing the planet’s freshwater resources» (Blackwell Publishing, 2008), som beskriver verdens vannutfordringer: Snart kan det bli helt nødvendig med utstrakt letevirksomhet og boring etter vann.

– Hvis forbruket menneskene fortsetter å stige like raskt i årene fremover, vil menneskene alene bruke 90 prosent av alle ferskvannsressurser om kort tid.  Dette overlater 10 prosent som annet dyre- og planteliv må konkurrere om. Tilstanden til verdens ferskvannsressurser og nedgangen på kvaliteten og kvantiteten på vannet, kan vise seg å bli et av de viktigste temaene i internasjonal miljø og utviklingspolitikk de kommende årene, sier Arjen Hoekstra.

Våre vannavtrykk

Organisasjonen har sin base ved Universitet i Twente i Nederland, der en gruppe forskere og statistikere har utarbeidet oversikter og statistikk over verdens «vannavtrykk». Et «vannavtrykk» er det som samlet kreves av vann for å fremstille et produkt eller en tjeneste.

For å servere en kopp te i et vestlig land, har det gått med i snitt 35 liter vann, mens det som kreves for en fremstille en kopp kaffe er hele 140 liter vann. Vannavtrykket for ett enkelt eple er 70 liter. Vannavtrykket for én skive hvetebrød er 40 liter. Å dyrke fram hvete koster 1300 liter per kilo (globalt gjennomsnitt). En halvliter øl har et vannavtrykk på 75 liter vann. Å produsere en kilo malt kaffe, krever 21000 liter vann!

Water Footprint Network har også regnet ut det samlede vannavtrykket til forskjellige nasjoner. Det er det samlede volum med vann som et land bruker for å framstille alle sine varer og tjenester som konsumeres av landets innbyggere. Etter denne definisjonen har Kina et vannavtrykk på rundt 700 kubikkmeter per innbygger per år, Japan 1150 kubikkmeter, Norge 1467 kubikkmeter og USA hele 2500. Det globale gjennomsnittet er 1243 kubikkmeter vann per innbygger per år.

Disse og en rekke andre eksempler og statistikk på våre vannavtrykk finnes på organisasjonens nettsider www.waterfootprint.org.

Mest vann til jordbruk

Jordbruk står for mer enn 70 prosent av verdens ferskvannsforbruk, hovedsaklig til kunstig vanning av jordbruksavling. I Asia og Afrika er tallet på nærmere 80 prosent. Å dyrke noe krever i det hele tatt veldig mye vann. For å dyrke ett tonn korn, trengs 1000 tonn vann.

Dermed er vi inne i en vond sirkel; vi har behov for vann til å produsere mat samtidig som vann blir en mangelvare. Vann er derfor en brikke som styrer befolkningsveksten.

Behovene i jordbruket kommer til å øke kraftig i årene fremover. Befolkningsveksten vil kreve en enorm økning i matproduksjon i forhold til den vi har i dag, og etter all sannsynlighet vil dette dyrkes på kunstig vannede jordbruksland.

Etter hvert har en rekke forskere, ingeniører og selskaper engasjert seg i utfordringen, deriblant norske selskaper med kompetanse fra lete- og boreteknologi fra offshoreindustrien. Verdensbanken, National Science Foundation i USA, Petrad, det Norske Veritas og selskapet Sub Sea Water er nå i samtaler om realisering av konkrete kartleggings- og leteprosjekter. Der man finner betydelige vannreservoarer i nærheten av befolkningsgrupper med vannmangel, kan offshoreinstallasjoner etter modell fra oljeindustrien pumpe store ferskvannsmengder til land. Teknologien og metoden blir ansett som et meget anvendelig alternativ til kostbar og ressurskrevende anlegg som avsalter havvann.

– Begrensede vannressurser er svært skjevt fordelt i verden og vil bli ytterligere mangelvare. Misjonen med Water Footprint Network er nettopp å få opp øynene for problemene og skjevheten vi står overfor. Det er en stor utfordring de nærmeste årene å få kloden gjennom en vannkrise, avslutter Hoekstra.

  • Hvert år dør over to millioner mennesker, de fleste barn, av sykdommer forårsaket av dårlig vann- og sanitærforhold.
  • For å servere en kopp te i et vestlig land, går det med i snitt 35 liter vann, mens det som kreves for en kopp kaffe er hele 140 liter vann.
Be Sociable, Share!

Legg gjerne inn en replikk eller ny kommentar